Svēto Rakstu vārdi

Un, lūk, Es drīz nākšu! (Atkl.22,7)

Un, lūk, Es drīz nākšu! (Atkl.22,7)

Savu žēlsirdību mums rādi, Kungs, un esi mūsu glābējs! (Ps 85, 8)

Lai Kungs mums māca savus ceļus, ka mēs staigātu Viņa takās! (sal.Is 2,3)

Viņa dienās uzplaukst pilnīgs miers un taisnība. (Ps 72,7)

Tas ir kungs, mēs uz viņu paļāvāmies: līksmosim un priecāsimies par Viņa pestīšanu! (Is 25,9) Turpināt lasīt